PLANOWANIE

Planowanie jest aktywnością, która ma miejsce w każdym przedsiębiorstwie, jednakże w wielu organizacjach w dalszym ciągu problem stanowi:

 • określenie optymalnych stanów magazynowych oraz ich utrzymanie;
 • określenie jaki asortyment ma być produkowany;
 • określenie wielkości produkcji;
 • określenie, kiedy produkcja ma się rozpocząć i kiedy zakończyć.

Brak odpowiednich mechanizmów planowania usprawiedliwia się koniecznością zaspokojenia potrzeb klientów. Skutkami braku odpowiednich narzędzi prognozowania i planowania 
w przedsiębiorstwie są:

 • częste zmiany obsad stanowiskowych;
 • ograniczenie planowania do jednej zmiany produkcyjnej lub jednego dnia;
 • brak stabilnego poziomu efektywności i produktywności procesu wytwarzania;
 • nadmierny poziom zatrudnienia;
 • tendencja do wypełniania magazynów do poziomów maksymalnych.

Akceptowanie słabości systemu planowania oznacza zawyżone koszty działalności i chaos organizacyjny. System 10 000 tworzy i wdraża odpowiednie narzędzia umożliwiające właściwy proces planowania w firmie korzystając z analizy Big Data. 

LOGISTYKA

Jeśli w organizacji zauważamy, że:

 • poziom magazynu surowców lub materiałów pomocniczych jest niepokojąco wysoki,
 • ceny zakupywanych surowców są zbyt statyczne,
 • grupa dostawców jest wąska i nie wykazuje rotacji,
 • terminy płatności nie są zadowalające,

wówczas powinniśmy dążyć do wdrożenia zmian na poziomie organizacyjnym i operacyjnym, zaczynając od logistyki.

Transport wyrobów gotowych jak i surowców stanowi miejsce powstawania kosztów operacyjnych – często zbyt wysokich.

Przyczyny ich powstawania leżą zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu. Problemy, które każdy pracownik związany z logistyką może bez trudu zidentyfikować, są bardzo różnorodne. Wśród najczęściej spotykanych można wymienić:

 • nieregularne i trudne do zaplanowania zamówienia od klientów,
 • ładunki nie w pełni wykorzystujące dostępną powierzchnię transportową,
 • straty czasu przy załadunkach i rozładunkach towaru,
 • nieregularna liczba załadunków destabilizująca pracę magazynów,
 • trudny do opanowania obrót opakowaniami zwrotnymi.

Wszystkie te przyczyny, w różnym stopniu, wpływają na podwyższenie kosztu jednostkowego transportu.

Opracowane i wdrożone programy odpowiednie do sytuacji danego przedsiębiorstwa pozwalają na zoptymalizowanie kosztów transportu przy jednoczesnej dbałości o wysoki poziom serwisu dla klientów. 

SPRZEDAŻ

W obliczu coraz większej bariery zbytu na rynku krajowym i zaostrzającej się konkurencji, sprzedaż staje się kluczowym obszarem działalności każdego przedsiębiorstwa. Mimo wielu wysiłków, poszerzania działów sprzedaży, licznych szkoleń sprzedawców, przeprowadzania akcji marketingowych, skutki zwykle nie są zadowalające. Zjawiska występujące 
w przedsiębiorstwie takie jak: utrata rynków sprzedaży, malejące wolumeny sprzedaży, niezadowoleni klienci zgłaszający reklamacje dotyczące zarówno jakości produktów, terminowości realizacji zamówień, jak i obsługi, to jedynie skutki złożonych problemów. Odnalezienie przyczyn takiej sytuacji jest bardzo trudne i wymaga kompleksowej analizy obszaru sprzedaży przedsiębiorstwa.

Proces analizy obejmuje przede wszystkim:

 • systemy zarządzania sprzedażą i marketingiem,
 • aktualne programy szkolenia handlowców,
 • wykorzystanie czasu pracy handlowców,
 • znajomość technik sprzedaży wpływających na efektywność przeprowadzanych spotkań,
 • systemy motywacyjne sprzedawców,
 • programy poszerzania rynku.

Analiza przeprowadzana przez System 10 000 pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: „…, dlaczego nie sprzedajemy, przecież podejmujemy tak dużo wysiłków…”. Dokładna identyfikacja problemu to dopiero początek drogi do sukcesu w obszarze sprzedaży.

Specjaliści System 10000 przy udziale pracowników firmy:

 • projektują i wdrażają systemy zarządzania sprzedażą i marketingiem dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji,
 • opracowują systemy motywacyjne dla wszystkich pracowników działu sprzedaży,
 • przeprowadzają program szkoleniowy skoncentrowany na technikach sprzedaży, efektywnych spotkań handlowych, tele-marketingu (pracownicy biur obsługi klienta),
 • opracowują i wdrażają strategie pozyskiwania nowych klientów, a w rezultacie poszerzenia rynku,
 • projektują i wdrażają system udrożnienia kanałów dystrybucji wyrobów gotowych,
 • tworzą narzędzia prognozowania i planowania sprzedaży,
 • określają optymalną wielkość zadań dla handlowców zapewniającą właściwy poziom obsługi klientów,
 • przygotowują systemy zarządzania i kontrolowania handlowców,
 • przeprowadzają program szkoleniowy, którego celem jest poprawa umiejętności prezentacji i negocjacji oraz zastosowania technik sprzedaży,
 • opracowują szczegółowe plany sprzedaży dotyczące poszczególnych segmentów rynku, z uwzględnieniem podziału geograficznego i sezonowości.

Wynikiem podjętych działań jest wzrost sprzedaży na rynkach krajowych 
i zagranicznych. 

ZAOPATRZENIE

W większości przedsiębiorstw koszty związane z zakupami materiałów i surowców przekraczają 50% wszystkich kosztów generowanych przez organizację. Jest to obszar, gdzie umiejętności negocjacyjne pracowników są tak samo ważne, jak precyzyjnie określony 
i wdrożony system zarządzania dający pewność, że ponoszone koszty są na poziomie optymalnym.

System 10 000 opracowuje i wdraża programy pozwalające na optymalną redukcję kosztów zaopatrzenia, między innymi poprzez:

 • opracowanie matryc odpowiedzialności – kto, kiedy i na jakiej podstawie podejmuje decyzje o zakupach (surowce strategiczne i/lub materiały pomocnicze),
  • opracowanie optymalnych partii zakupów (EOQ),
  • klasyfikację dostawców,
  • podniesienie umiejętności negocjacyjnych branżystów i zaopatrzeniowców (szkolenia),
  • weryfikację cen.

Pełne opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania obszarem zaopatrzenia powoduje poprawę kwalifikacji pracowników oraz znaczną redukcję kosztów. 

PRODUKCJA

Ogromna liczba roboczogodzin, maszyny i urządzenia, energia elektryczna, materiały i surowce, czas, jakość – te wszystkie elementy składają się na poziom kosztów operacyjnych generowanych w złożonym środowisku produkcyjnym. Zbyt wysoki ich poziom powodowany jest w szczególności:

 • częstymi zmianami planów produkcyjnych, które powodują występowanie częstych przezbrojeń maszyn negatywnie oddziaływujących na poziom produktywności,
  • brakiem celów w postaci wskaźników operacyjnych,
  • rozbudowanym systemem raportowania oraz brakiem wskaźników odchyleń, które są podstawą planowania produkcji na poziomie operacyjnym jak i planowania zakupów materiałowych,
  • zmianami planu produkcji powodującymi kilkusetprocentową zmianę w planie operacyjnym,
  • brakiem parametrów opisujących w sposób obiektywny wielkość pracy i wielkość produkcji.

Wymienione i inne czynniki tworzą środowisko działań System 10 000. Kompleksowe rozwiązania wraz z pełnym wdrożeniem systemu zarządzania powodują zmiany postaw i zachowań pracowników w całej firmie.

Efekty, działań System 10 000 to między innymi:

 • poprawa stopnia wykorzystania surowców, czasu i maszyn;
  • obniżenie zużycia nośników energii;
  • optymalizacja planowania produkcji w połączeniu z planowaniem sprzedaży i zakupami;
  • wdrożenie programu restrukturyzacji zatrudnienia poprzez wydzielenie obszarów działalności pomocniczej, poprawienie produktywności i wprowadzanie propozycji wspomagających redukcję zatrudnienia (np. Labour Pool);
  • pełna parametryzacja procesu wytwarzania;
  • wdrażanie automatyzacji według INDUSTRY 4.0;
  • znaczna redukcja kosztów produkcji.

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU

Działy techniczne to służby, które mają zdecydowany wpływ na poziom produktywności osiągany przez wydziały produkcyjne. Tam, gdzie mamy do czynienia z dużą mechanizacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, rola służb pomocniczych jest bardzo znacząca. Często obserwowany brak systemowego podejścia do zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu parku maszynowego powoduje powstawanie przestojów, które negatywnie oddziałują na poziom produktywności i rentowność operacyjną przedsiębiorstwa.

Specjaliści System 10 000 opracują i zagwarantują pomyślne wdrożenie kompleksowych systemów zarządzania eliminujących wszelkie odchylenia od wymaganej formuły funkcjonowania służb technicznych.

STRATEGA I KOMUNIKACJA

Brak skuteczności przy realizowaniu strategii w wielu organizacjach nie ma żadnego związku z jakością zdefiniowanych celów czy określonych kierunków rozwoju. Większość porażek w realizowaniu celów strategicznych spowodowanych jest faktem, iż cele te na zawsze pozostają celami strategicznymi. Cele, jeśli nawet są przekazywane członkom organizacji, są trudne w interpretacji i niewielu kierowników i członków nadzoru jest w stanie określić, w jaki sposób oni sami mogą mieć wpływ na ich realizację.

Niezależnie, w jakim obszarze realizowany jest projekt System 10 000, jego cele są określane w trakcie audytu. Najlepiej, jeśli są one konsekwencją celów strategicznych, często jednak inicjują proces aktualizacji strategii. Specjaliści System 10 000 towarzyszą członkom kadry kierowniczej, pomagając w sposób właściwy zdefiniować cele dla każdego pracownika zajmującego pozycję menedżerską w organizacji. Jest bardzo istotne, by wszyscy, którzy mogą mieć pozytywny wpływ na realizacje celów, zapewnili swoje współuczestnictwo oraz by byli świadomi, w jaki sposób ich obecność i praca w organizacji może wpływać na jej rozwój.

SZKOLENIA

Specyficzną cechą charakterystyczną rozwiązań oferowanych przez System 10 000, są zmiany behawioralne pracowników. Sukces wspólnie wdrażanych projektów w dużej mierze zależy od zaangażowania pracowników i kadry zarządzającej w prace projektowe, natomiast długotrwałość uzyskanych efektów będzie zawsze zależna od trwałości zmian w zachowaniach pracowniczych. Zmiany wywoływane są każdego dnia realizacji projektu, przy każdym kontakcie z pracownikami. Ważną rzeczą jest, aby procesowi wdrażania poszczególnych procedur towarzyszyło pełne zrozumienie i współuczestnictwo pracowników. 
Nieprawidłowo zdefiniowane cele, brak możliwości identyfikacji problemów, przyzwyczajenia, stereotypy i paradygmaty, naturalna obawa przed zmianą – to wszystko może stanowić przeszkodę w procesie opracowywania i wdrażania systemów zarządzania. Program szkoleniowy realizowany podczas projektu jest adresowany do wszystkich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze (brygadziści, mistrzowie, kierownicy, dyrektorzy) i w sposób właściwy usuwa bariery stojące przed pełnym wdrożeniem, zrozumieniem i akceptacją systemów.Wielopłaszczyznowe podejście do analizy danej organizacji pozwala wskazać tzw. „ogniska zapalne” generujące zbędne koszty. Dzięki temu można precyzyjnie określić, które obszary   produkcji, logistyki, handlu i zasobów ludzkich mogą przynieść znaczne, często wielomilionowe oszczędności.